Forever™ Essential Oils Lemon

Rec. retail price:

This is a recommended retail price and it means that this distributor is able to choose another price. If so, this price will be shown in the checkout.

DKK 128.00

SKU: 507

Volume: 15 ml

Hæld et par dråber i et duftkrus for at sprede en opfriskende duft i hjemmet.

FARE. Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en Giftinformation eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

Indholdet bortskaffes med husholdningsaffaldet.

Citrus Limon (citron) Peel Oil (EC: 284-515-8)

Vær opmærksom på, at indholdet kan ændres, og at det altid er informationen på emballagen, som gælder.